Công văn giải trình nhấn mạnh của Kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2017

Link tải chi tiết công văn tại đây: Công văn giải trình nhấn mạnh của Kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2017

SHARE