Tài liệu Đại hội cổ đông Thường niên 2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

  1. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của HĐQT : Link tải.

2. Báo cáo hoạt động của ban giám đốc: Link tải.

3. Báo cáo về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký không chuyên năm 2017, phương hướng thù lao năm 2018: Link tải.

4. Báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội đồng thường niên 2018: Link tải.

5. Báo cáo Tài chính – Đã kiểm toán: Link tải.

6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Link tải.

7. Tờ trình lựa chọn Kiểm toán 2018: Link tải.

8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2018: Link tải.

9. Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2018 kèm theo Giấy ủy quyền: Link tải.

SHARE