Báo cáo thường niên 2017

Link tải chi tiết Báo cáo thường niên 2017 tại đây: Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo thường niên 2017 đã ký chữ ký số của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang đã được đăng tải nộp tại Cổng thông tin điện tử IDS của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Hệ thống CIMS của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

SHARE