Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 đã kiểm toán

Link tải chi tiết văn bản tại đây: BCTC bán niên 2018

SHARE