Phòng kế hoạch – Tổng hợp

Phòng kế hoạch – Tổng hợp

Liên hệ:
SĐT:

Chức năng:

– Tham mưu giúp Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty và Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty.

– Tổ chức thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện nội quy, quy chế của toàn Công ty.

SHARE