Phòng Kế toán – thống kê

Phòng Kế toán thống kê

Liên hệ:
Sđt: 02043 854 738

Chức năng:

– Tham mưu giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Lập báo cáo tài chính, quản lý thu chi tài chính, quản lý tài sản, vật tư của Công ty.

– Tham mưu cho giám đốc về quản lý và sử dụng vốn, tài sản trong quá trình SXKD có hiệu quả. Quản lý và phân phối các quỹ theo quy định của Nhà nước.

SHARE