Phòng Kinh doanh

Phòng Kinh doanh

Liên hệ:
SĐT:

Chức năng:

– Quản lý toàn bộ mạng lưới cấp nước đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả

– Quản lý khách hàng, tổ chức kinh doanh nước máy đạt hiệu quả.

SHARE