Phòng Kỹ thuật – Vật tư

Phòng Kỹ thuật vật tư

Liên hệ:
Số điện thoại: 02043 850 150

Fax:

Email:

Phòng kỹ thuật vật tư có chức năng:

– Tham mưu giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty xây dựng quy trình, quy phạm kỹ thuật áp dụng vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

– Quản lý hệ thống cấp nước, máy móc, thiết bị, phối hợp với Nhà máy bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch định kỳ

– Quản lý kỹ thuật các công trình xây lắp theo luật Xây dựng; luật Đấu thầu và các quy định khác của nhà nước

– Cung cấp vật tư cho Nhà máy và công trường

– Quản lý các đội xây lắp và tổ thi công

SHARE