Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức hành chính

Liên hệ:
SĐT: 0204 3854 757

Fax:

Email:
Chức năng:
– Tham mưu giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty về tổ chức bộ máy công ty, bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
– Quản lý lực lượng lao động, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động trong công ty.
– Xây dựng và thực hiện chế độ tiền lương và các thu nhập khác trong Công ty, xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên.

SHARE