Xí nghiệp cấp nước Lục Nam

Xí nghiệp cấp nước Lục Nam

Liên hệ:
SĐT:

Chức năng:

– Quản lý vận hành khai thác toàn bộ hệ thống cấp nước thị trấn Đồi Ngô huyện Lục Nam

SHARE