Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Giải tỏa cổ phần đối với ông Phạm Hùng

SHARE