Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sở hữu

Ngày đấu giá: 09/01/2020
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.326.897 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 19.071 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 240 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 238 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 20.529.594 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 240 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 20.529.594 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 6.326.897 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 500 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 25.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 19.075 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 25.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 19.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 19.861 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 10.200 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 237 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 236 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 6.326.897 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 125.661.132.700 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/01/2020 đến ngày 16/01/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020

SHARE