Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc hoãn lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

LINK TẢI TẠI ĐÂY

SHARE