Thông báo HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2020 về thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

LINK TẢI TẠI ĐÂY

SHARE