Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Link tải chi tiết tại đây: TOÀN BỘ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT: TẠI ĐÂY

Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS: TẠI ĐÂY

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: TẠI ĐÂY

SHARE