Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Công ty CP nước sạch Bắc Giang 18/10/1976-18/10/2017

Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 148

Trong tháng: 2041

Tổng truy cập: 208599

Nghi định số 37-2015-ND-CP- Quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng
Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 với nhiều điểm mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2003 được ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014, là bộ luật xây dựng mới nhất có hiệu lực ...
TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các hệ thống cấp ...
Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội : Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu
QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số: 04/2009/TT - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.
Nghị định số: 32/2015/NĐ-CP - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng BộY tế ban hành theo Thông tư số: 05/2009/TT - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
QCVN 08 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT National technical regulation on surface water quality
Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Trang :
Đường dây nóng